جستجو
همه بخش ها
علما و دعوتگران start with م88
 • RSS
 • Atom
این قاری قرائت های متعدد را نزد بزرگترین قاریان جهان فرا گرفته است.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 135,647 | آخرین بروزآوری: 21 جمادی‌الاول 1438
 • RSS
 • Atom
امام مسجد الحرام - مکۀ مکرمه.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 1,078,344 | آخرین بروزآوری: 29 ذیحجه 1437
 • RSS
 • Atom
شیخ قاریان در زمان خودش و از قاریان ممتاز و ماهر در فن قرائت و علوم قرآن. الله رحمتش کند.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 752,840 | آخرین بروزآوری: 1 جمادی‌الاول 1437
 • RSS
 • Atom
دارای صدایی دلنشین بوده و برای نمازهای قیام اللیل در مسجد الکبیر کویت، امامت می دهد.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 1,981,045 | آخرین بروزآوری: 13 شعبان 1438
 • RSS
 • Atom
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 561,505 | آخرین بروزآوری: 1 صفر 1437
 • RSS
 • Atom
امام پیشین حرم مدنی.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 119,967 | آخرین بروزآوری: 17 محرم 1438
 • RSS
 • Atom
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 159,573 | آخرین بروزآوری: 13 جمادی‌الثانی 1437
 • RSS
 • Atom
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 208,537 | آخرین بروزآوری: 17 ربیع‌الاول 1436
 • RSS
 • Atom
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 182,789 | آخرین بروزآوری: 16 جمادی‌الثانی 1431
 • RSS
 • Atom
امام و خطیب مسجد جامع النور در مکۀ مکرمه و مدرس قرائت های ده گانه و شاطبیه می باشد
تعداد بازدیدکنندگان: 20,762 | آخرین بروزآوری: 12 ذیحجه 1435
 • RSS
 • Atom
از بارزترین قاریان مکۀ مکرمه؛ ایشان اصالتأ از سوریه بوده و فرزند شیخ القراء شهر حماه و مدرس سابق دانشگاه ام القری مکه شیخ سعد العبد الله می باشد.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 38,773 | آخرین بروزآوری: 9 جمادی‌الاول 1436
 • RSS
 • Atom
ایشان مجوز قرائت های ده گانه را داشته و امام مسجد انس بن مالک است.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 46,396 | آخرین بروزآوری: 20 صفر 1435
 • RSS
 • Atom
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 96,647 | آخرین بروزآوری: 25 جمادی‌الاول 1435
 • RSS
 • Atom
قاری جید و خوش صدا، ایشان اصالتا سودانی است.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 89,770 | آخرین بروزآوری: 22 شعبان 1435
 • RSS
 • Atom
دکترای علم قراءات، بخش مطالعات قرآنی، دانشکدۀ المعلمین، دانشگاه ملک سعود.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 17,786 | آخرین بروزآوری: 5 شوال 1435
 • RSS
 • Atom
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 152,791 | آخرین بروزآوری: 12 جمادی‌الثانی 1435
 • RSS
 • Atom
امام مسجد النور، عباسیه - قاهره.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 40,204 | آخرین بروزآوری: 10 شعبان 1435
 • RSS
 • Atom
امام مسجد «ریاض الألفة» و خطیب مسجد امام مالک در البیضاء.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 16,463 | آخرین بروزآوری: 2 محرم 1436
 • RSS
 • Atom
امام نماز تهجد در مسجد (غافر)، محلۀ الهرم - استان جیزه (مصر).
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 14,606 | آخرین بروزآوری: 26 ربیع‌الثانی 1436
 • RSS
 • Atom
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 14,319 | آخرین بروزآوری: 29 ذیحجه 1435