جستجو
همه بخش ها
قاری مصطفی اسماعیل

قاری مصطفی اسماعیل

  • RSS
  • Atom
  • This page has been visited 158,041 times
  • کشور:
مصحف با ترجمه (چینی) - مصطفی اسماعیل
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت به همراه ترجمه
تعداد مواد: 114
جدیدترین: 13 جمادی‌الثانی 1437
تعداد بازدیدکنندگان: 5,105
مصحف مجود - مصطفی اسماعیل
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مجود
تعداد مواد: 114
جدیدترین: 6 رمضان 1435
تعداد بازدیدکنندگان: 751,575
مصحف مرتل - مصطفی اسماعیل
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 114
جدیدترین: 29 جمادی‌الثانی 1434
تعداد بازدیدکنندگان: 51,526
مصحف مرتل - مصطفی اسماعیل
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 114
جدیدترین: 25 رمضان 1426
تعداد بازدیدکنندگان: 679,791
مصحف مجود از قاریان مشهور چهارگانه - عبدالباسط عبدالصمد - محمود خلیل الحصری - محمود علی البنا - مصطفی اسماعیل
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مجود
تعداد مواد: 114
جدیدترین: 21 محرم 1431
تعداد بازدیدکنندگان: 1,041,637