جستجو
همه بخش ها
شیخ محمد عبدالکریم

شیخ محمد عبدالکریم

  • RSS
  • Atom
  • This page has been visited 89,706 times
  • کشور:
قاری جید و خوش صدا، ایشان اصالتا سودانی است.
مصحف مرتل - محمد عبدالکریم
روایت: ورش عن نافع
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 114
جدیدترین: 22 شعبان 1435
تعداد بازدیدکنندگان: 23,300
مصحف مرتل - محمد عبدالکریم
روایت: البزي عن ابن كثير
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 35
جدیدترین: 14 ربیع‌الثانی 1423
تعداد بازدیدکنندگان: 84,370
مصحف مرتل - محمد عبدالکریم
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 114
جدیدترین: 7 شعبان 1431
تعداد بازدیدکنندگان: 635,168