جستجو
همه بخش ها
شیخ مشاری بن راشد العفاسی

شیخ مشاری بن راشد العفاسی

  • RSS
  • Atom
  • This page has been visited 2,005,015 times
  • کشور:
دارای صدایی دلنشین بوده و برای نمازهای قیام اللیل در مسجد الکبیر کویت، امامت می دهد.
مصحف تلاوت مکرر - مشاری بن راشد العفاسی
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:مصحف معلم (آموزش دهنده)
تعداد مواد: 49
جدیدترین: 13 شعبان 1438
تعداد بازدیدکنندگان: 69,190
مصحف مرتل - مشاری بن راشد العفاسی
روایت: قنبل عن ابن كثير
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 3
جدیدترین: 29 جمادی‌الثانی 1438
تعداد بازدیدکنندگان: 20,310
مصحف مرتل - مشاری بن راشد العفاسی
روایت: السوسي عن أبي عمرو
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 8
جدیدترین: 13 جمادی‌الثانی 1438
تعداد بازدیدکنندگان: 14,905
مصحف با ترجمه (اندونزیایی) - مشاری بن راشد العفاسی
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت به همراه ترجمه
تعداد مواد: 114
جدیدترین: 17 صفر 1437
تعداد بازدیدکنندگان: 55,121
مصحف مرتل (ختم کالیفرنیا) - مشاری بن راشد العفاسی
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت از نماز تراویح
تعداد مواد: 114
جدیدترین: 1 شعبان 1437
تعداد بازدیدکنندگان: 267,279
مصحف با ترجمه (تاگالوگ) - مشاری بن راشد العفاسی
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت به همراه ترجمه
تعداد مواد: 58
جدیدترین: 1 صفر 1437
تعداد بازدیدکنندگان: 40,027