جستجو
همه بخش ها
قاری موسى بلال

قاری موسى بلال

  • RSS
  • Atom
  • This page has been visited 21,627 times
امام و خطیب مسجد جامع النور در مکۀ مکرمه و مدرس قرائت های ده گانه و شاطبیه می باشد
مصحف مرتل - موسى بلال
روایت: الدوري عن أبي عمرو
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 93
جدیدترین: 12 ذیحجه 1435
تعداد بازدیدکنندگان: 15,632
مصحف مرتل - موسى بلال
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 114
جدیدترین: 6 ذیقعده 1435
تعداد بازدیدکنندگان: 20,221
مصحف مرتل - موسى بلال
روایت: ورش عن نافع
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 108
جدیدترین: 4 ذیحجه 1435
تعداد بازدیدکنندگان: 13,191
مصحف مرتل - موسى بلال
روایت: قالون عن نافع
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 8
جدیدترین: 12 ذیحجه 1435
تعداد بازدیدکنندگان: 10,654