جستجو
همه بخش ها
علما و دعوتگران start with س19
 • RSS
 • Atom
دعوت گر مشهور مصری.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 102,262 | آخرین بروزآوری: 6 ربیع‌الاول 1429
 • RSS
 • Atom
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 13,087 | آخرین بروزآوری: 11 رمضان 1433
 • RSS
 • Atom
استاد قرآن کریم در مدرسۀ الجفری و مسجد المغیر در عوالی است؛ ایشان چندین اجازه نامه در قرائت و تجوید دارد.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 3,022 | آخرین بروزآوری: 21 رجب 1430
 • RSS
 • Atom
قاری مشهور، با صدایی دل نشین و زیبا.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 829,495 | آخرین بروزآوری: 17 صفر 1437
 • RSS
 • Atom
دکترا از دانشگاه اسلامی امام محمد بن سعود.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 356,116 | آخرین بروزآوری: 13 شعبان 1426
 • RSS
 • Atom
امام مسجد (الروسان) محلۀ الخلیج - ر یاض
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 2,383 | آخرین بروزآوری: 30 جمادی‌الثانی 1430
 • RSS
 • Atom
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 4,989 | آخرین بروزآوری: 7 محرم 1437
 • RSS
 • Atom
یکی از امامان مسجد الحرام که دکترای خویش را در رشتۀ فقه مقارن از دانشگاه ام القری بدست آورده است.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 731,450 | آخرین بروزآوری: 29 ذیحجه 1437
 • RSS
 • Atom
ایشان در چند مسجد مدینۀ منوره و در مساجد اردن از جمله در مسجد الفیحاء شهر اربد، امامت نمازگزاران را بر عهده دارد.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 4,475 | آخرین بروزآوری: 15 شوال 1433
 • RSS
 • Atom
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 48,625 | آخرین بروزآوری: 27 شعبان 1433
 • RSS
 • Atom
تعداد بازدیدکنندگان: 1,503 | آخرین بروزآوری: 29 شوال 1425
 • RSS
 • Atom
امام و خطیب مسجد جامع فیصل بن ترکی، محلۀ الجلویه - دمام (عربستان).
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 120,196 | آخرین بروزآوری: 10 رجب 1425
 • RSS
 • Atom
استاد تاریخ اسلامی در دانشگاه امام محمد بن سعود.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 58,591 | آخرین بروزآوری: 23 ذیقعده 1423
 • RSS
 • Atom
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 143,364 | آخرین بروزآوری: 21 شعبان 1433
 • RSS
 • Atom
فارغ التحصیل دار القرآن مراکش و مدرس در آن؛ ایشان در علم قراءات از نزد شیخ موسی آل نصر اردنی و شیخ توفیق عبقری مغری و شیخ عبد الحمید تایک مغربی اجازه نامه دارد. البته شیخ تایک، خود از شاگردان ویژۀ شیخ إيهاب فكری شيخ قاریان مدينه می باشد.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 6,303 | آخرین بروزآوری: 25 ذیحجه 1430
 • RSS
 • Atom
امام و خطیب مسجد جامع امیر سلطان بن عبد العزیز در شهر جده؛ ایشان مجوز قرائت حفص را از نزد شیخ ایمن رشدی سوید کسب کرده است.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 6,780 | آخرین بروزآوری: 27 رجب 1429
 • RSS
 • Atom
امام و خطیب مرکز اسلامی آمریکا.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 5,752 | آخرین بروزآوری: 18 جمادی‌الثانی 1435
 • RSS
 • Atom
امام و خطیب مسجد رضا والی در المنوفیة، و حایز مقام دوم در مسابقات جهانی قرآن کریم - مکۀ مکرمه
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 6,476 | آخرین بروزآوری: 18 ذیحجه 1426
 • RSS
 • Atom
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 25,529 | آخرین بروزآوری: 21 شعبان 1433