جستجو
همه بخش ها

مصحف معلم (تعلیم) - سوره مطففین

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 1,729,381
383

mp3 MP3 1.62MB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
mp3 MP3 1.72MB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
mp3 MP3 3.4MB - Mid Quality گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
mp3 MP3 10.1MB - Best Quality گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره انفطار
سورۀ بعدی
سوره انشقاق