جستجو
همه بخش ها

مصحف معلم (تعلیم) - سوره انفطار

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 1,713,630
83

mp3 MP3 831KB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
mp3 MP3 1.61MB - Mid Quality گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
mp3 MP3 4.74MB - Best Quality گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره تکویر
سورۀ بعدی
سوره مطففین