جستجو
همه بخش ها

تلاوت‌های جدید

مصحف مرتل - محمد رامي الذويبي
روایت: قالون عن نافع
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد اضافه شده: 4 | اضافه شده در تاریخ: 16 شعبان 1438
مصحف مرتل - هزاع البلوشي
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد اضافه شده: 29 | اضافه شده در تاریخ: 14 شعبان 1438
مصحف مرتل - عبدالله غیلان
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد اضافه شده: 1 | اضافه شده در تاریخ: 13 شعبان 1438
مصحف تلاوت مکرر - مشاری بن راشد العفاسی
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:مصحف معلم (آموزش دهنده)
تعداد مواد اضافه شده: 49 | اضافه شده در تاریخ: 13 شعبان 1438
مصحف مرتل - عبد المانع السعداوي
روایت: قالون عن نافع
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد اضافه شده: 35 | اضافه شده در تاریخ: 3 شعبان 1438
مصحف مرتل - محمد بلال غنام الميداني
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد اضافه شده: 20 | اضافه شده در تاریخ: 3 شعبان 1438
مصحف مرتل - أحمد حبيب
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد اضافه شده: 23 | اضافه شده در تاریخ: 3 شعبان 1438
مصحف مرتل - ياسر محمد القاضي
روایت: قالون عن نافع
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد اضافه شده: 6 | اضافه شده در تاریخ: 3 شعبان 1438
مصحف مرتل - حمدي سعد
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد اضافه شده: 114 | اضافه شده در تاریخ: 12 رجب 1438
تلاوت نماز تراویح 1434 هـ - محمد عبد المنعم محمود
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت از نماز تراویح
تعداد مواد اضافه شده: 58 | اضافه شده در تاریخ: 12 رجب 1438
مصحف مرتل - محمود علي راضي
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد اضافه شده: 114 | اضافه شده در تاریخ: 12 رجب 1438
مصحف مرتل - يوسف أبكر
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد اضافه شده: 7 | اضافه شده در تاریخ: 7 رجب 1438
مصحف مرتل - فواد الخامری
روایت: شعبة عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد اضافه شده: 114 | اضافه شده در تاریخ: 7 رجب 1438
مصحف مرتل - داود الجبرتي
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد اضافه شده: 3 | اضافه شده در تاریخ: 1 رجب 1438
مصحف مرتل - انس العمادی
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد اضافه شده: 76 | اضافه شده در تاریخ: 1 رجب 1438
مصحف مرتل - مشاری بن راشد العفاسی
روایت: قنبل عن ابن كثير
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد اضافه شده: 3 | اضافه شده در تاریخ: 29 جمادی‌الثانی 1438
مصحف مرتل - خالد سعيد حميد الحوسني
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد اضافه شده: 1 | اضافه شده در تاریخ: 29 جمادی‌الثانی 1438