جستجو
همه بخش ها

تلاوت‌های جدید

مصحف مرتل - داود الجبرتي
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد اضافه شده: 3 | اضافه شده در تاریخ: امروز
مصحف مرتل - انس العمادی
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد اضافه شده: 76 | اضافه شده در تاریخ: امروز
مصحف مرتل - مشاری بن راشد العفاسی
روایت: قنبل عن ابن كثير
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد اضافه شده: 3 | اضافه شده در تاریخ: دیروز
مصحف مرتل - خالد سعيد حميد الحوسني
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد اضافه شده: 1 | اضافه شده در تاریخ: دیروز
مصحف مرتل - محمد المنشد
روایت: خلف عن حمزة
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد اضافه شده: 6 | اضافه شده در تاریخ: 13 جمادی‌الثانی 1438
مصحف مرتل - مشاری بن راشد العفاسی
روایت: السوسي عن أبي عمرو
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد اضافه شده: 8 | اضافه شده در تاریخ: 13 جمادی‌الثانی 1438
مصحف مرتل - ياسر محمد القاضي
روایت: قالون عن نافع
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد اضافه شده: 1 | اضافه شده در تاریخ: 13 جمادی‌الثانی 1438
مصحف مرتل - مفتاح محمد السلطنی
روایت: ورش عن نافع
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد اضافه شده: 114 | اضافه شده در تاریخ: 21 جمادی‌الاول 1438
مصحف مرتل - ابراهیم جمال القرجاوی
روایت: السوسي عن أبي عمرو
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد اضافه شده: 114 | اضافه شده در تاریخ: 15 جمادی‌الاول 1438
مصحف مرتل - کمال المروش
روایت: رويس عن يعقوب الحضرمي
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد اضافه شده: 3 | اضافه شده در تاریخ: 15 جمادی‌الاول 1438
مصحف مرتل - داود الجبرتي
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد اضافه شده: 17 | اضافه شده در تاریخ: 15 جمادی‌الاول 1438
مصحف مرتل - کمال المروش
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد اضافه شده: 5 | اضافه شده در تاریخ: 11 جمادی‌الاول 1438
مصحف مرتل - خالد سعيد حميد الحوسني
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد اضافه شده: 1 | اضافه شده در تاریخ: 9 جمادی‌الاول 1438