جستجو
همه بخش ها
بقره
تقسیم بندی: مدنی
تعداد آیات: 286
تعداد تلاوت‌ها: 489
آل عمران
تقسیم بندی: مدنی
تعداد آیات: 200
تعداد تلاوت‌ها: 484
نساء
تقسیم بندی: مدنی
تعداد آیات: 176
تعداد تلاوت‌ها: 470
مائده
تقسیم بندی: مدنی
تعداد آیات: 120
تعداد تلاوت‌ها: 469
انفال
تقسیم بندی: مدنی
تعداد آیات: 75
تعداد تلاوت‌ها: 493
توبه
تقسیم بندی: مدنی
تعداد آیات: 129
تعداد تلاوت‌ها: 468
الرعد
تقسیم بندی: مدنی
تعداد آیات: 43
تعداد تلاوت‌ها: 497
حج
تقسیم بندی: مدنی
تعداد آیات: 78
تعداد تلاوت‌ها: 482
نور
تقسیم بندی: مدنی
تعداد آیات: 64
تعداد تلاوت‌ها: 473
احزاب
تقسیم بندی: مدنی
تعداد آیات: 73
تعداد تلاوت‌ها: 469
محمد
تقسیم بندی: مدنی
تعداد آیات: 38
تعداد تلاوت‌ها: 492
فتح
تقسیم بندی: مدنی
تعداد آیات: 29
تعداد تلاوت‌ها: 483
حجرات
تقسیم بندی: مدنی
تعداد آیات: 18
تعداد تلاوت‌ها: 503
الرحمن
تقسیم بندی: مدنی
تعداد آیات: 78
تعداد تلاوت‌ها: 578
حدید
تقسیم بندی: مدنی
تعداد آیات: 29
تعداد تلاوت‌ها: 536
مجادله
تقسیم بندی: مدنی
تعداد آیات: 22
تعداد تلاوت‌ها: 525
حَشر
تقسیم بندی: مدنی
تعداد آیات: 24
تعداد تلاوت‌ها: 524
ممتحنه
تقسیم بندی: مدنی
تعداد آیات: 13
تعداد تلاوت‌ها: 522
صف
تقسیم بندی: مدنی
تعداد آیات: 14
تعداد تلاوت‌ها: 528
جمعه
تقسیم بندی: مدنی
تعداد آیات: 11
تعداد تلاوت‌ها: 534
منافقون
تقسیم بندی: مدنی
تعداد آیات: 11
تعداد تلاوت‌ها: 531
تغابن
تقسیم بندی: مدنی
تعداد آیات: 18
تعداد تلاوت‌ها: 521
طلاق
تقسیم بندی: مدنی
تعداد آیات: 12
تعداد تلاوت‌ها: 512
تحریم
تقسیم بندی: مدنی
تعداد آیات: 12
تعداد تلاوت‌ها: 535
انسان
تقسیم بندی: مدنی
تعداد آیات: 31
تعداد تلاوت‌ها: 567
بینه
تقسیم بندی: مدنی
تعداد آیات: 8
تعداد تلاوت‌ها: 608
زلزال
تقسیم بندی: مدنی
تعداد آیات: 8
تعداد تلاوت‌ها: 615
نصر
تقسیم بندی: مدنی
تعداد آیات: 3
تعداد تلاوت‌ها: 607