جستجو
همه بخش ها
فاتحه
تقسیم بندی: مکی
تعداد آیات: 7
تعداد تلاوت‌ها: 644
انعام
تقسیم بندی: مکی
تعداد آیات: 165
تعداد تلاوت‌ها: 464
اعراف
تقسیم بندی: مکی
تعداد آیات: 206
تعداد تلاوت‌ها: 464
یونس
تقسیم بندی: مکی
تعداد آیات: 109
تعداد تلاوت‌ها: 473
هود
تقسیم بندی: مکی
تعداد آیات: 123
تعداد تلاوت‌ها: 489
یوسف
تقسیم بندی: مکی
تعداد آیات: 111
تعداد تلاوت‌ها: 526
ابراهیم
تقسیم بندی: مکی
تعداد آیات: 52
تعداد تلاوت‌ها: 505
حجر
تقسیم بندی: مکی
تعداد آیات: 99
تعداد تلاوت‌ها: 494
نحل
تقسیم بندی: مکی
تعداد آیات: 128
تعداد تلاوت‌ها: 464
اسراء
تقسیم بندی: مکی
تعداد آیات: 111
تعداد تلاوت‌ها: 485
کهف
تقسیم بندی: مکی
تعداد آیات: 110
تعداد تلاوت‌ها: 530
مریم
تقسیم بندی: مکی
تعداد آیات: 98
تعداد تلاوت‌ها: 531
طه
تقسیم بندی: مکی
تعداد آیات: 135
تعداد تلاوت‌ها: 496
انبیاء
تقسیم بندی: مکی
تعداد آیات: 112
تعداد تلاوت‌ها: 480
مؤمنون
تقسیم بندی: مکی
تعداد آیات: 118
تعداد تلاوت‌ها: 494
فرقان
تقسیم بندی: مکی
تعداد آیات: 77
تعداد تلاوت‌ها: 498
شعراء
تقسیم بندی: مکی
تعداد آیات: 227
تعداد تلاوت‌ها: 479
نمل
تقسیم بندی: مکی
تعداد آیات: 93
تعداد تلاوت‌ها: 478
قصص
تقسیم بندی: مکی
تعداد آیات: 88
تعداد تلاوت‌ها: 466
عنکبوت
تقسیم بندی: مکی
تعداد آیات: 69
تعداد تلاوت‌ها: 472
روم
تقسیم بندی: مکی
تعداد آیات: 60
تعداد تلاوت‌ها: 482
لقمان
تقسیم بندی: مکی
تعداد آیات: 34
تعداد تلاوت‌ها: 492
سجدة
تقسیم بندی: مکی
تعداد آیات: 30
تعداد تلاوت‌ها: 513
سبأ
تقسیم بندی: مکی
تعداد آیات: 54
تعداد تلاوت‌ها: 489
فاطر
تقسیم بندی: مکی
تعداد آیات: 45
تعداد تلاوت‌ها: 499
یس
تقسیم بندی: مکی
تعداد آیات: 83
تعداد تلاوت‌ها: 519
صافات
تقسیم بندی: مکی
تعداد آیات: 182
تعداد تلاوت‌ها: 497
ص
تقسیم بندی: مکی
تعداد آیات: 88
تعداد تلاوت‌ها: 488
زمر
تقسیم بندی: مکی
تعداد آیات: 75
تعداد تلاوت‌ها: 491
غافر
تقسیم بندی: مکی
تعداد آیات: 85
تعداد تلاوت‌ها: 487
فصلت
تقسیم بندی: مکی
تعداد آیات: 54
تعداد تلاوت‌ها: 481
شوری
تقسیم بندی: مکی
تعداد آیات: 53
تعداد تلاوت‌ها: 477
زخرف
تقسیم بندی: مکی
تعداد آیات: 89
تعداد تلاوت‌ها: 473
دخان
تقسیم بندی: مکی
تعداد آیات: 59
تعداد تلاوت‌ها: 502
جاثیة
تقسیم بندی: مکی
تعداد آیات: 37
تعداد تلاوت‌ها: 485
احقاف
تقسیم بندی: مکی
تعداد آیات: 35
تعداد تلاوت‌ها: 481
ق
تقسیم بندی: مکی
تعداد آیات: 45
تعداد تلاوت‌ها: 552
ذاریات
تقسیم بندی: مکی
تعداد آیات: 60
تعداد تلاوت‌ها: 546
طور
تقسیم بندی: مکی
تعداد آیات: 49
تعداد تلاوت‌ها: 550
نجم
تقسیم بندی: مکی
تعداد آیات: 62
تعداد تلاوت‌ها: 562
قمر
تقسیم بندی: مکی
تعداد آیات: 55
تعداد تلاوت‌ها: 546
واقعه
تقسیم بندی: مکی
تعداد آیات: 96
تعداد تلاوت‌ها: 570
ملک
تقسیم بندی: مکی
تعداد آیات: 30
تعداد تلاوت‌ها: 571
قلم
تقسیم بندی: مکی
تعداد آیات: 52
تعداد تلاوت‌ها: 573
حاقه
تقسیم بندی: مکی
تعداد آیات: 52
تعداد تلاوت‌ها: 589
معارج
تقسیم بندی: مکی
تعداد آیات: 44
تعداد تلاوت‌ها: 572
نوح
تقسیم بندی: مکی
تعداد آیات: 28
تعداد تلاوت‌ها: 561
جن
تقسیم بندی: مکی
تعداد آیات: 28
تعداد تلاوت‌ها: 560
مزمل
تقسیم بندی: مکی
تعداد آیات: 20
تعداد تلاوت‌ها: 561
مدثر
تقسیم بندی: مکی
تعداد آیات: 56
تعداد تلاوت‌ها: 554
قیامه
تقسیم بندی: مکی
تعداد آیات: 40
تعداد تلاوت‌ها: 583
مرسلات
تقسیم بندی: مکی
تعداد آیات: 50
تعداد تلاوت‌ها: 553
نبأ
تقسیم بندی: مکی
تعداد آیات: 40
تعداد تلاوت‌ها: 614
نازعات
تقسیم بندی: مکی
تعداد آیات: 46
تعداد تلاوت‌ها: 604
عبس
تقسیم بندی: مکی
تعداد آیات: 42
تعداد تلاوت‌ها: 609
تکویر
تقسیم بندی: مکی
تعداد آیات: 29
تعداد تلاوت‌ها: 608
انفطار
تقسیم بندی: مکی
تعداد آیات: 19
تعداد تلاوت‌ها: 611
مطففین
تقسیم بندی: مکی
تعداد آیات: 36
تعداد تلاوت‌ها: 606
انشقاق
تقسیم بندی: مکی
تعداد آیات: 25
تعداد تلاوت‌ها: 598
بروج
تقسیم بندی: مکی
تعداد آیات: 22
تعداد تلاوت‌ها: 611
طارق
تقسیم بندی: مکی
تعداد آیات: 17
تعداد تلاوت‌ها: 604
اعلی
تقسیم بندی: مکی
تعداد آیات: 19
تعداد تلاوت‌ها: 628
غاشیه
تقسیم بندی: مکی
تعداد آیات: 26
تعداد تلاوت‌ها: 612
فجر
تقسیم بندی: مکی
تعداد آیات: 30
تعداد تلاوت‌ها: 621
بلد
تقسیم بندی: مکی
تعداد آیات: 20
تعداد تلاوت‌ها: 617
شمس
تقسیم بندی: مکی
تعداد آیات: 15
تعداد تلاوت‌ها: 612
لیل
تقسیم بندی: مکی
تعداد آیات: 21
تعداد تلاوت‌ها: 606
ضحی
تقسیم بندی: مکی
تعداد آیات: 11
تعداد تلاوت‌ها: 613
شرح
تقسیم بندی: مکی
تعداد آیات: 8
تعداد تلاوت‌ها: 605
تین
تقسیم بندی: مکی
تعداد آیات: 8
تعداد تلاوت‌ها: 612
علق
تقسیم بندی: مکی
تعداد آیات: 19
تعداد تلاوت‌ها: 609
قدر
تقسیم بندی: مکی
تعداد آیات: 5
تعداد تلاوت‌ها: 623
عادیات
تقسیم بندی: مکی
تعداد آیات: 11
تعداد تلاوت‌ها: 610
قارعة
تقسیم بندی: مکی
تعداد آیات: 11
تعداد تلاوت‌ها: 612
تکاثر
تقسیم بندی: مکی
تعداد آیات: 8
تعداد تلاوت‌ها: 609
عصر
تقسیم بندی: مکی
تعداد آیات: 3
تعداد تلاوت‌ها: 602
همزه
تقسیم بندی: مکی
تعداد آیات: 9
تعداد تلاوت‌ها: 613
فیل
تقسیم بندی: مکی
تعداد آیات: 5
تعداد تلاوت‌ها: 608
قریش
تقسیم بندی: مکی
تعداد آیات: 4
تعداد تلاوت‌ها: 605
ماعون
تقسیم بندی: مکی
تعداد آیات: 7
تعداد تلاوت‌ها: 605
کوثر
تقسیم بندی: مکی
تعداد آیات: 3
تعداد تلاوت‌ها: 603
کافرون
تقسیم بندی: مکی
تعداد آیات: 6
تعداد تلاوت‌ها: 617
مسد
تقسیم بندی: مکی
تعداد آیات: 5
تعداد تلاوت‌ها: 607
اخلاص
تقسیم بندی: مکی
تعداد آیات: 4
تعداد تلاوت‌ها: 616
فلق
تقسیم بندی: مکی
تعداد آیات: 5
تعداد تلاوت‌ها: 611
ناس
تقسیم بندی: مکی
تعداد آیات: 6
تعداد تلاوت‌ها: 616