جستجو
همه بخش ها

Last Updates

16 شعبان 1438
محمد رامي الذويبي
مصحف مرتل
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
روایت: قالون عن نافع
تعداد مواد: 4
تعداد بازدیدکنندگان: 25,743
14 شعبان 1438
هزاع البلوشي
مصحف مرتل
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
روایت: حفص عن عاصم
تعداد مواد: 69
تعداد بازدیدکنندگان: 530,276
13 شعبان 1438
مشاری بن راشد العفاسی
مصحف تلاوت مکرر
تقسیم بندی:مصحف معلم (آموزش دهنده)
روایت: حفص عن عاصم
تعداد مواد: 49
تعداد بازدیدکنندگان: 33,785
عبدالله غیلان
مصحف مرتل
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
روایت: حفص عن عاصم
تعداد مواد: 114
تعداد بازدیدکنندگان: 27,940
3 شعبان 1438
أحمد حبيب
مصحف مرتل
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
روایت: حفص عن عاصم
تعداد مواد: 23
تعداد بازدیدکنندگان: 5,844
ياسر محمد القاضي
مصحف مرتل
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
روایت: قالون عن نافع
تعداد مواد: 9
تعداد بازدیدکنندگان: 11,145
محمد بلال غنام الميداني
مصحف مرتل
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
روایت: حفص عن عاصم
تعداد مواد: 20
تعداد بازدیدکنندگان: 8,148
عبد المانع السعداوي
مصحف مرتل
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
روایت: قالون عن نافع
تعداد مواد: 35
تعداد بازدیدکنندگان: 30,029
12 رجب 1438
حمدي سعد
مصحف مرتل
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
روایت: حفص عن عاصم
تعداد مواد: 114
تعداد بازدیدکنندگان: 10,293
محمد عبد المنعم محمود
تلاوت نماز تراویح 1434 هـ
تقسیم بندی:تلاوت از نماز تراویح
روایت: حفص عن عاصم
تعداد مواد: 58
تعداد بازدیدکنندگان: 7,483
محمود علي راضي
مصحف مرتل
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
روایت: حفص عن عاصم
تعداد مواد: 114
تعداد بازدیدکنندگان: 7,581
7 رجب 1438
يوسف أبكر
مصحف مرتل
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
روایت: حفص عن عاصم
تعداد مواد: 18
تعداد بازدیدکنندگان: 47,320
فواد الخامری
مصحف مرتل
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
روایت: شعبة عن عاصم
تعداد مواد: 114
تعداد بازدیدکنندگان: 7,914
1 رجب 1438
کمال المروش
انس العمادی
مصحف مرتل
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
روایت: حفص عن عاصم
تعداد مواد: 93
تعداد بازدیدکنندگان: 263,246
داود الجبرتي
مصحف مرتل
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
روایت: حفص عن عاصم
تعداد مواد: 20
تعداد بازدیدکنندگان: 17,114
29 جمادی‌الثانی 1438
مشاری بن راشد العفاسی
مصحف مرتل
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
روایت: قنبل عن ابن كثير
تعداد مواد: 3
تعداد بازدیدکنندگان: 13,983
خالد سعيد حميد الحوسني
مصحف مرتل
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
روایت: حفص عن عاصم
تعداد مواد: 20
تعداد بازدیدکنندگان: 19,468
کمال المروش
26 جمادی‌الثانی 1438
عبدالرشید صوفی