جستجو
همه بخش ها

Last Updates

16 شعبان 1438
محمد رامي الذويبي
مصحف مرتل
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
روایت: قالون عن نافع
تعداد مواد: 4
تعداد بازدیدکنندگان: 27,316
14 شعبان 1438
هزاع البلوشي
مصحف مرتل
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
روایت: حفص عن عاصم
تعداد مواد: 69
تعداد بازدیدکنندگان: 540,220
13 شعبان 1438
مشاری بن راشد العفاسی
مصحف تلاوت مکرر
تقسیم بندی:مصحف معلم (آموزش دهنده)
روایت: حفص عن عاصم
تعداد مواد: 49
تعداد بازدیدکنندگان: 35,612
عبدالله غیلان
مصحف مرتل
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
روایت: حفص عن عاصم
تعداد مواد: 114
تعداد بازدیدکنندگان: 29,114
3 شعبان 1438
أحمد حبيب
مصحف مرتل
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
روایت: حفص عن عاصم
تعداد مواد: 23
تعداد بازدیدکنندگان: 6,168
ياسر محمد القاضي
مصحف مرتل
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
روایت: قالون عن نافع
تعداد مواد: 9
تعداد بازدیدکنندگان: 11,413
محمد بلال غنام الميداني
مصحف مرتل
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
روایت: حفص عن عاصم
تعداد مواد: 20
تعداد بازدیدکنندگان: 8,508
عبد المانع السعداوي
مصحف مرتل
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
روایت: قالون عن نافع
تعداد مواد: 35
تعداد بازدیدکنندگان: 31,328
12 رجب 1438
حمدي سعد
مصحف مرتل
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
روایت: حفص عن عاصم
تعداد مواد: 114
تعداد بازدیدکنندگان: 10,653
محمد عبد المنعم محمود
تلاوت نماز تراویح 1434 هـ
تقسیم بندی:تلاوت از نماز تراویح
روایت: حفص عن عاصم
تعداد مواد: 58
تعداد بازدیدکنندگان: 7,764
محمود علي راضي
مصحف مرتل
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
روایت: حفص عن عاصم
تعداد مواد: 114
تعداد بازدیدکنندگان: 7,907
7 رجب 1438
يوسف أبكر
مصحف مرتل
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
روایت: حفص عن عاصم
تعداد مواد: 18
تعداد بازدیدکنندگان: 47,527
فواد الخامری
مصحف مرتل
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
روایت: شعبة عن عاصم
تعداد مواد: 114
تعداد بازدیدکنندگان: 8,155
1 رجب 1438
کمال المروش
انس العمادی
مصحف مرتل
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
روایت: حفص عن عاصم
تعداد مواد: 93
تعداد بازدیدکنندگان: 263,637
داود الجبرتي
مصحف مرتل
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
روایت: حفص عن عاصم
تعداد مواد: 20
تعداد بازدیدکنندگان: 17,372
29 جمادی‌الثانی 1438
مشاری بن راشد العفاسی
مصحف مرتل
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
روایت: قنبل عن ابن كثير
تعداد مواد: 3
تعداد بازدیدکنندگان: 14,249
خالد سعيد حميد الحوسني
مصحف مرتل
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
روایت: حفص عن عاصم
تعداد مواد: 20
تعداد بازدیدکنندگان: 19,667
کمال المروش
26 جمادی‌الثانی 1438
عبدالرشید صوفی