جستجو
همه بخش ها
قاری زیاد احمد ال الحج

قاری زیاد احمد ال الحج

  • RSS
  • Atom
  • This page has been visited 4,832 times
  • تلفن: 009613292836
  • فاکس: 009616400101
رئیس بخش قرائت ها در دانشگاه الجنان - طرابلس شام و شیخ قاریان قلمون، کوره و بترون - شمال لبنان.
مصحف مرتل - زیاد احمد ال الحج
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 85
جدیدترین: 11 شعبان 1422
تعداد بازدیدکنندگان: 171,087