جستجو
همه بخش ها
قاری مجدی سالم

قاری مجدی سالم

  • RSS
  • Atom
  • This page has been visited 9,459 times
  • کشور:
امام و خطیب مسجد عبد الله بن خباب در منطقۀ الوکره - قطر.
مصحف مرتل - مجدی سالم
روایت: قالون عن نافع
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 114
جدیدترین: 11 رجب 1435
تعداد بازدیدکنندگان: 9,090
مصحف مرتل - مجدی سالم
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 97
جدیدترین: 19 رجب 1435
تعداد بازدیدکنندگان: 12,679