جستجو
همه بخش ها
قاری طه محمد عبدالرحمان الفهد

قاری طه محمد عبدالرحمان الفهد

  • RSS
  • Atom
  • This page has been visited 35,412 times
تمام قرآن را نزد شیخ «ولید ادریس منیسی» به قراءات ده گانه از طریق شاطبیه و الدره خوانده، که اولین ختم ثبت شدۀ جامع قرائت های ده گانه می باشد.
مصحف مرتل - طه محمد عبدالرحمان الفهد
روایت: قالون عن نافع
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 114
جدیدترین: 18 جمادی‌الثانی 1437
تعداد بازدیدکنندگان: 23,047
مصحف مرتل - طه محمد عبدالرحمان الفهد
روایت: القراءات العشر الصغرى مجتمعة
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 114
جدیدترین: 26 جمادی‌الثانی 1437
تعداد بازدیدکنندگان: 109,797