جستجو
همه بخش ها
قاری الهان توک

قاری الهان توک

  • RSS
  • Atom
  • This page has been visited 9,253 times
  • کشور:
ایشان اکنون حایز والاترین مقام علمی در مرکز تعلیم دینی آموزش قرآن کریم تابع وزارت شئون دینی آنکارا، می باشد.
مصحف مرتل - الهان توک
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 114
جدیدترین: 23 صفر 1431
تعداد بازدیدکنندگان: 105,777