جستجو
همه بخش ها
قاری خلیفه الطنیجی

قاری خلیفه الطنیجی

  • RSS
  • Atom
  • This page has been visited 94,272 times
ایشان در مرکز الذید برای حفظ قرآن کریم، در سن 13 سالگی قرآن را حفظ کرده و سند فراغت و قرائت را به دست آورد. در مدینۀ منوره نزد شیخ القراء مسجد نبوی: شیخ ابراهیم الأخضر، درس تجوید و قرائت را خوانده و اجازۀ روایت حفص را به دست آورد.
مصحف معلم برای اطفال - خلیفه الطنیجی
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:مصحف معلم (آموزش دهنده)
تعداد مواد: 69
جدیدترین: 4 ذیقعده 1435
تعداد بازدیدکنندگان: 497,529
مصحف مرتل - خلیفه الطنیجی
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 114
جدیدترین: 7 ربیع‌الثانی 1435
تعداد بازدیدکنندگان: 316,738