جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمۀ تصویری (انگلیسی و فرانسوی) - سوره انفطار

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 1,155
2

دانلود MP4 8MB
سورۀ قبلی
سوره تکویر
سورۀ بعدی
سوره مطففین