جستجو
همه بخش ها
علما و دعوتگران 381
 • RSS
 • Atom
ایشان در مسابقۀ حفظ و تفسیر قرآن کریم که از طرف وزارت اوقاف و شئون دینی در سال: 2001م برگزار شد، شرکت کرده و مقام هشتم را در سطح فلسطین به دست آورد.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 6,587 | آخرین بروزآوری: 26 ربیع‌الثانی 1436
 • RSS
 • Atom
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 10,169 | آخرین بروزآوری: 11 رمضان 1433
 • RSS
 • Atom
امام مسجد (الإیمان و التقوی) در محلۀ المقطم - قاهره.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 7,748 | آخرین بروزآوری: 26 رجب 1430
 • RSS
 • Atom
ایشان چندین اجازه نامه در حفظ قرآن کریم به دست آورده اند؛ از جمله: اجازه در قرائت های ده گانه از طریق طیبه و اجازه در قرائت قرآن به روایت امام قالون و قرائت عاصم از نزد شیخ بکری طرابیشی (والاترین سند در جهان اسلام) می باشد.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 14,421 | آخرین بروزآوری: 27 جمادی‌الاول 1435
 • RSS
 • Atom
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 19,059 | آخرین بروزآوری: 24 محرم 1433
 • RSS
 • Atom
فارغ التحصیل دار القرآن و مدرس در آن؛ وی چندین قرائت را نزد شیخ توفیق عبقری و شیخ سمیر بلعشیه خوانده و از شاگردان شیخ کریم راجح می باشد.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 9,912 | آخرین بروزآوری: 24 شعبان 1437
 • RSS
 • Atom
امام مسجد جامع الفرقان - جده - عربستان. شیخ، مجوز روایت حفص را دارد.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 135,468 | آخرین بروزآوری: 3 ذیحجه 1435
 • RSS
 • Atom
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 11,796 | آخرین بروزآوری: 16 رمضان 1436
 • RSS
 • Atom
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 7,844 | آخرین بروزآوری: 7 ربیع‌الثانی 1435
 • RSS
 • Atom
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 18,928 | آخرین بروزآوری: 3 جمادی‌الثانی 1435
 • RSS
 • Atom
تعداد بازدیدکنندگان: 22,232 | آخرین بروزآوری: 22 شعبان 1436
 • RSS
 • Atom
استاد دانشکدۀ اصول الدین، دانشگاه الأزهر، بخش تفسیر.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 161,822 | آخرین بروزآوری: 10 محرم 1427
 • RSS
 • Atom
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 11,393 | آخرین بروزآوری: 17 ذیقعده 1433
 • RSS
 • Atom
تعداد بازدیدکنندگان: 11,764 | آخرین بروزآوری: 27 شعبان 1433
 • RSS
 • Atom
او در سن هیجده سالگی قرائت های هفت گانه از طریق شاطبیه را فرا گرفت.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 3,977 | آخرین بروزآوری: 24 جمادی‌الاول 1435
 • RSS
 • Atom
ایشان دبیر کل مجلس سندیکای قاریان قرآن تا هنگام وفات در سال: 2005م بوده است.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 10,153 | آخرین بروزآوری: 5 جمادی‌الثانی 1436
 • RSS
 • Atom
ایشان شیخ احمد بن علی بن محمد آل سلیمان عجمی، متولد سال: 1968م می باشد.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 1,103,810 | آخرین بروزآوری: 6 ربیع‌الثانی 1437
 • RSS
 • Atom
دعوتگر اسلامی و امام و خطیب الجامع الکبیر - شهر خمیس مشیط.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 153,792 | آخرین بروزآوری: 19 شعبان 1430
 • RSS
 • Atom
دانشمند علم تجوید. ایشان در یکی از مسابقات جهانی قرآن کریم مقام نخست را کسب کرد.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 41,417 | آخرین بروزآوری: 29 جمادی‌الثانی 1434
 • RSS
 • Atom
تعداد بازدیدکنندگان: 13,700 | آخرین بروزآوری: 30 ربیع‌الاول 1435