جستجو
همه بخش ها
علما و دعوتگران start with ز2
  • RSS
  • Atom
ایشان در سن یک و نیم سالگی بینائی خویش را از دست داده و قرآن کریم را از طریق استماع و گوش فرا دادن،
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 8,312 | آخرین بروزآوری: 20 رمضان 1430
  • RSS
  • Atom
رئیس بخش قرائت ها در دانشگاه الجنان - طرابلس شام و شیخ قاریان قلمون، کوره و بترون - شمال لبنان.
تعداد بازدیدکنندگان: 4,833 | آخرین بروزآوری: 11 شعبان 1422